Centralne Archiwum Turystyki Górskiej Centralna Biblioteka Górska PTTK Przyjaciele COTG
Historia Wynajem Sal Konferencyjnych Ośrodki Kultury Turystyki Górskiej
Odznaki Turystyczne PTTK Górskie Szlaki Znakowane Sklep internetowy Wydawnictwa
Ogłoszenia Kontakt


AktualnościGóry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny
(31.10.2018)


Opis projektu:

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych w Karpatach po obu stronach granicy (w obszarze wsparcia). Na przedmiot projektu składa się zmodernizowanie i połączenie szlaków turystycznych prowadzących dotychczas po obu stronach granicy, powiązanie sąsiadujących z nimi atrakcji przyrodniczych i kulturowych we wspólną zintegrowaną sieć szlaków transgranicznych, ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via ferraty (trasa z urządzeniami asekuracyjnymi), opracowanie i wdrożenie jednolitego e-narzędzia integrującego poszczególne elementy produktu w celu wspólnego informowania i promowania go po obu stronach granicy, a także wobec turystów zagranicznych. Planowane są także skoordynowane działania promujące nowy produkt na międzynarodowym rynku turystycznym. Projekt jest kompleksowy, obejmuje górskie szlaki turystyczne biegnące wzdłuż granicy polsko-słowackiej i na terenach pogranicza. Bazuje na zasobach zasobach własnych partnerów, w postaci wykonanych już modernizacji i rewitalizacji szlaków, zdigitalizowaniu w ramach wcześniejszych działań części szlaków pieszych oraz wykonanej inwentaryzacji i opisie atrakcji na terenie Małopolski (Tatry).

Projekt ma charakter nieinwestycyjny.

Projekt przyniesie równomierne korzyści dla społeczeństwa słowackiego i polskiego:
– powstanie nowy produkt turystyczny, obejmujący szlaki i atrakcje turystyczne po obu stronach granicy,
– mieszkańcy i turyści po stronie polskiej i słowackiej zyskują nowe możliwości korzystania z tras wędrówek oraz z lokalnych usług i produktów turystycznych – działania projektu umożliwią swobodny przepływ turystów po obydwóch stronach granicy oraz stworzą nowe źródła informacji o możliwości uprawiania turystyki na terenach pogranicza polsko-słowackiego,
– na Słowacji powstanie via ferrata (w Tatrach Wysokich), która znacząco podniesie atrakcyjność wędrowania po stronie słowackiej, co częściowo zrównoważy dużą obecnie przewagę ruchu turystycznego w Tatrach po stronie polskiej i sprzyjać będzie bardziej równomiernemu rozłożeniu ruchu turystyki pieszej po obu stronach granicy,
– projekt zainicjuje bezpośrednią współpracę kolejnych partnerów z terenu pogranicza,
– zmniejszy się szkodliwy wpływ ruchu turystycznego na obszary szczególnie cenne przyrodniczo (lepsze zarządzanie ruchem i prowadzenie tras niesie korzyści dla środowiska i bioróżnorodności).

Zadania merytoryczne:
1. Modernizacja i uzupełnienie infrastruktury szlaków w obszarze wsparcia po stronie polskiej.
2. Modernizacja i uzupełnienie infrastruktury szlaków w obszarze wsparcia po stronie słowackiej.
3. Waloryzacja atrakcji przyrodniczych i kulturowych w rejonie tras pieszych po obu stronach granicy.
4. Budowa i uruchomienie portalu szlaków turystycznych obszaru wsparcia.
5. Promocja nowego transgranicznego produktu turystyki pieszej.

Efekt transgraniczny projektu:
– ujednolicenie i odnowa oznakowania, digitalizacja szlaków turystycznych po obu stronach granicy,
– uzupełnienie infrastruktury szlakowej po obu stronach granicy,
– podobne szkolenia dla znakarzy polskich i słowackich,
– opracowanie i opisanie atrakcji przyrodniczych i turystycznych tzw. POI (points of interest) po obu stronach granicy wg jednego, wspólnego standardu,
– portal zawierający opisy pogranicza polsko-słowackiego, w dwóch wersjach językowych,
– działania promocyjne dotyczące obszaru pogranicza po obu stronach granicy, w dwóch wersjach językowych, z uczestnictwem partnerów polskich i słowackich,
– konferencja otwierająca projekt w Polsce, konferencja podsumowujące na Słowacji.

Cele projektu:
Cel główny projektu:
Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego: zintegrowanej transgranicznej sieci szlaków pieszych z powiązanymi lokalnymi atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi.
Cele szczegółowe projektu:
Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków turystycznych pogranicza.
Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego.
Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny.

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 30.09.2020
Wartość projektu: 429 181,20 €
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

(partner wiodący)
www.cotg.pttk.pl

Klub Slovenských Turistov
www.kst.sk

Województwo Podkarpackie
www.podkarpackie.pl

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
www.podkarpackie.travel

cotgPowrót


Centralny Ośrodek
Turystyki Górskiej PTTK

31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
e-mail: poczta@cotg.pttk.plKatalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK

Bibliografia Górska

Górska Encyklopedia COTG PTTK

Zimowa turystyka w górach

Bezpieczeństwo w górach  NeoServer > ©2004 - <  
PTTK Strona główna COTG