Konkurs im Walerego Goetla na najlepszą
pracę doktorską o tematyce górskiej

Konkurs im Walerego Goetla na najlepszą
pracę doktorską o tematyce górskiej

Najlepsza praca doktorska o tematyce górskiej

Komunikat
o wynikach konkursu na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej
w kategorii nauki humanistyczne − edycja 2019

 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK informuje, że do trzeciej edycji konkursu, obejmującej prace doktorskie z zakresu nauk humanistycznych, zgłoszono następujące rozprawy:

 • Ceklarz Katarzyna, Sebastian Flizak – etnograf i ludoznawca na tle swojej epoki. Biografia antropologiczna
 • Cieśla Magda, Paleolit Środkowy w Karpatach Zachodnich
 • Dominek Iwona, Władysław Krygowski (1906-1998) życie – działalność – twórczość
 • Grabowski Michał, Spiski tatrzańskie – próba monografii
 • Hibner Joanna, Wpływ kolei linowych na strukturę ruchu turystycznego w Tatrach

Jury konkursu w składzie prof. Ewa Grzęda, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Julian Dybiec, Bolesław Faron, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zdzisław J. Ryn, Zbigniew J. Wójcik, Janusz Zdebski, Franciszek Ziejka postanowiło przyznać pierwsze miejsce pracy dr Iwony Dominek, drugie miejsce pracy dr Katarzyny Ceklarz, trzecie pracy dra Michała Grabowskiego.

Zgodnie z regulaminem konkursu praca dr Iwony Dominek honorowana jest nagrodą w kwocie 3000 zł, a prace dr Katarzyny Ceklarz i Michała Grabowskiego wyróżnieniami w wysokości 1000 zł.

Laureaci zostaną poinformowani o dacie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

Kraków, 9 marca 2020 r.

Jerzy Kapłon
Dyrektor COTG PTTK

Prace zgłoszone do III edycji Konkursu w kategorii Nauki Humanistyczne:

 1. Ceklarz Katarzyna, Sebastian Flizak – etnograf i ludoznawca na tle swojej epoki. Biografia antropologiczna, Kraków 2017 (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, promotor: prof. dr hab. Jan Święch)
 2. Cieśla Magda, Paleolit Środkowy w Karpatach Zachodnich, Kraków 2018 (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, promotor: prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak)
 3. Dominek Iwona, Władysław Krygowski (1906-1998) życie – działalność – twórczość, Kraków 2018 (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Andrzej Matuszyk)
 4. Grabowski Michał, Spiski tatrzańskie – próba monografii, Warszawa 2016 (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, promotor: prof. dr hab. Jakub Zdzisław Lichański)
 5. Hibner Joanna, Wpływ kolei linowych na strukturę ruchu turystycznego w Tatrach, Kraków 2018 (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, promotorzy: prof. dr hab. Jarosław Balon i Dr Joanna Więcław-Michniewska)

 

Komunikat
o wynikach konkursu na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej
w kategorii nauki o Ziemi − edycja 2017

 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK informuje, że do drugiej edycji konkursu, obejmującej prace doktorskie z zakresu nauk o Ziemi, zgłoszono następujące rozprawy:

 • Barmuta Maria, Procesy i zjawiska związane z tektoniką płyt w wybranych rejonach Polski Południowej i obszarów przyległych w aspekcie geoturystycznym
 • Chmielowska Dorota, Poligeneza glin na stożkach fluwioglacjalnych Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej
 • Glina Bartłomiej, Przestrzenne zróżnicowanie płytkich gleb organicznych Gór Stołowych jako wynik antropogenicznych przeobrażeń
 • Kowalczyk Tomasz, Flora roślin naczyniowych i stosunki fitogeograficzne Pogórza Leskiego
 • Płaczkowska Eliza, Współczesny rozwój dolin denudacyjnych w obszarze górskim (na przykładzie Tatr Zachodnich)
 • Szczygieł Jacek, Uwarunkowania strukturalne rozwoju jaskiń tatrzańskich w świetle rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej

Jury konkursu w składzie prof.: Joanna Pociask-Karteczka, Zbigniew Mirek, Zbigniew Wójcik postanowiło przyznać pierwsze miejsce pracy dr Doroty Chmielowskiej. Przyznano również dwa wyróżnienia: dr. Jackowi Szczygłowi i dr. Tomaszowi Kowalczykowi.

Gratulujemy!

Zgodnie z regulaminem konkursu praca dr Doroty Chmielowskiej honorowana jest nagrodą w kwocie 3000 zł, a prace dr Jacka Szczygła i Tomasza Kowalczyka wyróżnieniami w wysokości 1000 zł.

Laureaci zostaną poinformowani o dacie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

Kraków, 27 lutego 2018 r.

Jerzy Kapłon
Dyrektor COTG PTTK

 

Komunikat
o wynikach konkursu na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej
w kategorii nauk humanistycznych − edycja 2016

         Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK informuje niniejszym, że do pierwszej edycji konkursu, obejmującej dysertacje doktorskie z zakresu nauk humanistycznych, zgłoszono następujące rozprawy:

 • Iwony Cybuli, Turystyka tatrzańska w tygodniku warszawskim „Wędrowiec” (1863-1906), obronioną na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w roku 2014;
 • Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok, Konceptualizacja przestrzeni górskiej na przykładzie polskiego nazewnictwa Tatr, obronioną na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2013;
 • Anny Szeligi, Kazimierz Sosnowski (1875-1954). Życie − działalność − twórczość, obronioną na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w roku 2016.

         Jury konkursu w składzie prof. Ewa Grzęda, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Julian Dybiec, Bolesław Faron, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zdzisław J. Ryn, Zbigniew J. Wójcik, Janusz Zdebski, Franciszek Ziejka postanowiło przyznać pierwsze miejsce pracy dr Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok, drugie miejsce pracy dr Anny Szeligi, trzecie pracy dr Iwony Cybuli.

         Zgodnie z regulaminem konkursu praca dr Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok honorowana jest nagrodą w kwocie 5000 zł, a praca dr Anny Szeligi wyróżnieniem w wysokości 1000 zł. Decyzją fundatora nagrody, tj. Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, prace obu laureatek zostaną − po niezbędnych adaptacjach − opublikowane w formie osobnych wydawnictw.

         Kraków, 25 stycznia 2017 r.

Jerzy Kapłon
Dyrektor COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie organizuje Konkurs im. Walerego Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac poświęconych szeroko rozumianej tematyce górskiej (góry Polski i świata) w dwóch kategoriach:

 • Nauki humanistyczne (III edycja Konkursu – 2019 rok)
 • Nauki o Ziemi (IV edycja Konkursu – 2020 rok)

Konkurs odbywa się cyklicznie, co 3 lata, przy czym w jednym roku oceniane są prace tylko z jednej kategorii.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace obronione po 1.01.2014 i dotąd niezgłoszone

Dla najlepszej pracy przewidziana jest nagroda w wysokości 3000 zł.
Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 1000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w III Edycji Konkursu jest złożenie w terminie do 2 września 2019 roku:

 • egzemplarza pracy (w wersji papierowej i elektronicznej)
 • danych o autorze (aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail)
 • zaświadczenia potwierdzającego, że obrona pracy odbyła się po 1.01.2014 r.
 • recenzji pracy

Więcej informacji w zakładce „REGULAMIN”.

Goetel Walery (1889–1972). Geolog, taternik, narciarz, wybitny działacz taternicki, turystyczny i sportowy, jeden z czołowych działaczy w dziedzinie ochrony przyrody w Polsce i Europie, organizator nauki (w skali polskiej i międzynarodowej). Profesor i rektor AGH.
Studia geologiczne odbył w Krakowie na UJ i w Wiedniu. Badania geologiczne prowadził głównie w Tatrach i na Podtatrzu. W Tatry przyjechał po raz pierwszy w 1906 r. Taternictwo uprawiał w latach 1907-14, głównie w towarzystwie swego brata Ferdynanda oraz Mieczysława Świerza i Władysława Kulczyńskiego juniora, dokonując szeregu nowych wejść od Rohaczy po Czarny Szczyt.
Od 1907 był członkiem Klubu Kilimandżaro i Sekcji Turystycznej TT, w 1919-21 i 1935-35 prezesem Sekcji Turystycznej PTT, a w 1939 prezesem Klubu Wysokogórskiego. Był współzałożycielem i przez wiele lat działaczem Międzynarodowej Unii Towarzystw Alpinistycznych (UIAA).
Od 1914 r. był jednym z najbardziej aktywnych działaczy TT, potem PTT, najpierw w Komisji do Robót w Tatrach i Przewodnictwa, później także w innych komisjach, a od 1918 w Zarządzie Głównym, w 1919-36 i 1947-50 jako wiceprezes, a w 1936-47 jako prezes. w latach 1928-49 był redaktorem „Wierchów”, a od roku 1950 do śmierci przewodniczącym ich komitetu redakcyjnego. W PTTK był długoletnim przewodniczącym Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego (1950-1972).
Na tematy turystyczne oraz o PTT i PTTK ogłosił liczne artykuły sprawozdawcze, programowe i wspomnieniowe, najpierw w „Pamiętniku TT” potem w „Wierchach” i wielu innych czasopismach. Jest też autorem wielu wspomnień o ludziach związanych z Tatrami.
Jedną z najważniejszych dziedzin działalności Goetla była ochrona przyrody, początkowo zwłaszcza Tatr, potem również w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej. Od 1922 r. był członkiem Państwowej Komisji Ochrony Przyrody (PKOP), przekształconej w 1925 r. w Państwową Radę Ochrony Przyrody (PROP).
Za swoją działalność otrzymał liczne odznaczenia polskie i zagraniczne. W 1933 r. został członkiem honorowym PTT i STPTT (potem Klubu Wysokogórskiego), w 1935 r. Club Alpin Français, a w 1950 PTTK. W 1973 r. schronisku PTTK na Hali Ornak nadano jego imię i umieszczono tablicę pamiątkową.

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK