Odznaka KTG

Trasy górskie poza granicami Polski

Coraz więcej osób korzysta z możliwości swobodnego poruszania się w pasmach górskich „za miedzą” – na Słowacji, w Czechach i na Ukrainie. Możliwości te stale się poszerzają, od 21 grudnia 2007 roku nie ma praktycznie żadnych granic z naszymi południowymi sąsiadami. Pozostaje jeszcze Ukraina, ale i tam obecnie łatwo się dostać. A tamtejsze góry przez wielu Polaków obdarzone są szczególnym sentymentem.
Aktualny regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej umożliwia w tych górach zdobywanie poszczególnych stopni (popularnej i małych GOT), nie podaje jednak punktów na poszczególnych trasach.

Turyści i Terenowe Referaty Weryfikacyjne napotykają w związku z tym na trudności w ustalaniu i weryfikacji zdobytych w tych górach punktów.
Dopóki nie ukażą się drukiem trasy punktowane postanowiliśmy zebrać posiadane informacje i zamieścić je na naszej stronie internetowej.

Pragniemy w tym miejscu podziękować Krakowskiemu Klubowi Przodowników Turystyki Górskiej z Oddziału Krakowskiego PTTK, a w szczególności kol. Jerzemu R. Mikulcowi, który od roku 1997 publikuje w SKARBCZYKU PRZODOWNIKA TG, stanowiącym dodatek do wydawanego przez klub Informatora Szkoleniowego KKPTG, punktację tras do GOT w pasmach górskich poza granicami Polski.
Z tych opracowań zamieszczono na stronie wszystkie słowackie pasma górskie.
Punktację tras w Sudetach udostępnił ze swojej publikacji: Sudety Czeskie szlaki znakowane wyd. w 1991 r. przez „Sudety” Oficynę Wydawniczą ROP PTTK we Wrocławiu – jej autor Marek Staffa.
Skorzystano także z regulaminu GOT z 1977 roku, gdzie była publikowana punktacja tras leżących w pasie konwencji turystycznej: Tatry Zachodnie i Wysokie, Góry Choczańskie, Pasmo Skoruszyńskie, Magura Spiska i Czeskie Karkonosze.
Punktacje tras w Gorganach opracował pomysłodawca i wykonawca nin. strony internetowej kol. Jacek Ormicki, natomiast punktację tras w Czarnohorze opracował kol. Marcin Żukowski.

Kol. Jerzy R. Mikulec z Krakowskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej, a także pozostali autorzy i KTG ZG PTTK, wyrazili zgodę na publiczne zaprezentowanie opracowania, jednakże z wyłączeniem wykorzystania do celów komercyjnych.

 UWAGA:

– napis przy nazwie np.: Połonina Płyście (1497, X, Ż i C) oznacza: wysokość, skrzyżowanie szlaków żółtego i czerwonego.
– TPG (do 21 grudnia 2007 r. turystyczne przejście graniczne)
– kolory szlaków oznaczono: C – czerwony, S – czarny, Z – zielony, Ż – żółty, N – niebieski
– z przyczyn technicznych w części prezentowanego materiału opuszczono słowackie, czeskie i ukraińskie znaki diakrytyczne.


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK