REGULAMIN ODZNAKI

GŁÓWNY SZLAK ŚWIĘTOKRZYSKI PTTK

W celu popularyzacji Głównego Szlaku Świętokrzyskiego wiodącego najpiękniejszymi terenami Gór Świętokrzyskich, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Odznakę Turystyczną Główny Szlak Świętokrzyski PTTK przyznawaną za jego przejście.

§ 1

Odznakę można zdobyć w wyniku przejścia całego szlaku pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek.

§ 2

Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

§ 3

Odznaka posiada następujące stopnie:
srebrny – przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Świętokrzyskiego PTTK minimum 50 punktów GOT PTTK,
złoty – przyznawany za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Świętokrzyskiego PTTK.

Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

Wzór odznaki stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 4

W trakcie zdobywania odznaki nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek, niezależnie od kierunku przejścia.

§ 5

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

§ 6

Zdobywanie odznaki GSŚ PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.

§ 7

Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie lub do siedziby upoważnionego przez COTG PTTK Oddziału PTTK. Zweryfikowanie przez COTG lub upoważniony Oddział przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 8

COTG PTTK w Krakowie jest odpowiedzialny za promocję i prowadzenie akcji zdobywania Odznaki GSŚ PTTK, w tym za prowadzenie ewidencji zdobywców oraz sprzedaży odznak.

§ 9

Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PTTK uchwałą nr 74/XVIII/2016 w dniu 12 stycznia 2016 r.

Zarząd Główny PTTK

    

 

projekt odznak: Natalia Figiel

 


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK