Uchwała nr 74/XVIII/2016
Prezydium Zarządu Głównego PTTK 12 stycznia 2016 r.

w sprawie ustanowienia
Odznaki Turystycznej
„Główny Szlak Świętokrzyski PTTK”

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 8 statutu PTTK Prezydium Zarządu Głównego PTTK na wniosek Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK:

§ 1

Ustanawia Odznakę Turystyczną „Główny Szlak Świętokrzyski PTTK”

§ 2

Zatwierdza Regulamin Odznaki Turystycznej „Główny Szlak Świętokrzyski PTTK” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydium Zarządu Głównego PTTK


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK