REGULAMIN ODZNAKI

GŁÓWNY SZLAK SUDECKI PTTK

W celu popularyzacji Głównego Szlaku Sudeckiego wiodącego najpiękniejszymi terenami polskich Sudetów, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze ustanawia Odznakę Turystyczną Główny Szlak Sudecki przyznawaną za jego przejście.

§ 1.

Odznakę można zdobyć w wyniku jednorazowego przejścia całego szlaku w czasie nie dłuższym niż 18 dni lub pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek.

§ 2.

Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

§ 3.

Odznaka posiada następujące stopnie:

brązowy – przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Sudeckiego minimum 150 punktów GOT PTTK,
srebrny – przyznawany za zdobycie kolejnych 150 punktów GOT PTTK na trasie Głównego Szlaku Sudeckiego,
złoty – przyznawany za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Sudeckiego.
diamentowy – za przejście całego GSS w czasie nie dłuższym niż 18 dni.

Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

§ 4.

W trakcie zdobywania kolejnych stopni odznak nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek, niezależnie od kierunku przejścia.

§ 5.

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

§ 6.

Zdobywanie odznaki GSS PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.

§ 7.

Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 8.

COTG PTTK w Krakowie jest odpowiedzialny za promocję i prowadzenie akcji zdobywania Odznaki GSS PTTK, w tym za prowadzenie ewidencji zdobywców oraz sprzedaży odznak.

 

Zarząd Główny PTTK

 

            

Projekt odznak: Natalia Figiel


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK