Uchwała nr 155/XVII/2010
Zarządu Głównego PTTK 4 grudnia 2010 r.

w sprawie ustanowienia
Odznaki Turystycznej "Główny Szlak Sudecki"

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. 7 i art. 28 ust. 2 pkt. 17 Statutu PTTK oraz § 4 pkt. 17 Regulaminu ZG PTTK, na wniosek Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Zarząd Główny PTTK:

§ 1

Ustanawia Odznakę Turystyczną „Główny Szlak Sudecki PTTK”

§ 2

Zatwierdza Regulamin Odznaki Turystycznej „Główny Szlak Sudecki PTTK” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK