WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Wypożyczalnia sprzętu turystycznego

Wypożyczalnia sprzętu turystycznego Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00

Regulamin wypożyczalni

1. W wypożyczalni COTG PTTK można wypożyczyć:
– Rakiety śnieżne –TSL 217
– Czekan turystyczny
– Kask wspinaczkowy
– Kije teleskopowe
– Plecak 40 l
– Łopatę lawinowa
– Sondę lawinowa
– Uprząż wspinaczkową
– Latarkę czołówkę
– Nosidełko dziecięce

2. Sprzęt jest własnością Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z siedzibą w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6.

3. Sprzęt mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a ponadto zawierającym adres.

4. Możliwe jest dokonanie rezerwacji sprzętu z wyprzedzeniem, a to telefonicznie, mailowo lub osobiście w sekretariacie COTG PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie (pokój 2, I piętro, poczta@cotg.pttk.pl, tel. 12 422-28-40).

5. Nieodebranie sprzętu w uzgodnionym terminie, po dokonaniu jego uprzedniej rezerwacji, powoduje anulowanie rezerwacji.

6. COTG  PTTK zobowiązany jest do przekazania osobie wypożyczającej sprzętu wolnego od usterek wpływających na jego użyteczność.

7. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest finansowo za powierzony sprzęt i ponosi koszty jego ewentualnego zdekompletowania, uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty.

8. Przy wypożyczeniu osoba wypożyczająca podpisuje dokument, w którym oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenie, zagubienie, lub uszkodzenie sprzętu i zdekompletowanie sprzętu, oraz że sprzętu będzie używać zgodnie z jego przeznaczeniem i na własną odpowiedzialność, jak również deklaruje datę zwrotu sprzętu, uiszcza opłatę za wypożyczenie oraz wpłaca kaucję, która jest zwracana w momencie oddania sprzętu w stanie, w jakim został wypożyczony, z uwzględnieniem normalnego zużycia w okresie wypożyczenia.

9. Przy wypożyczeniu osoba wypożyczająca dokonuje wpłaty opłaty za wypożyczenie sprzętu oraz kaucji.

10. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest za każdą pełną kalendarzową dobę wypożyczenia.

11. Opłaty pobierane za wypożyczenia, a także wysokość pobieranej kaucji wymienione są w cenniku, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Kwoty wymienione w cenniku są kwotami brutto.

12. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest zwrócić sprzęt w siedzibie COTG PTTK, w której nastąpiło wydanie sprzętu.

13. W przypadku zwrócenia sprzętu z opóźnieniem, jednak po uprzednim poinformowaniu o powyższym biura COTG PTTK, naliczana jest opłata jak za kolejną dobę wypożyczenia, zgodnie z cennikiem.

14. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w zadeklarowanym terminie, bez wcześniejszego poinformowania biura COTG  PTTK o spodziewanym opóźnieniu, naliczana jest kara w wysokości 200% dziennej stawki za wypożyczenie danego sprzętu.

15. Niezwrócenie sprzętu w ciągu 48 godzin od chwili upływu terminu zwrotu, zadeklarowanego przez osobę wypożyczającą w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9 oraz bez poinformowania COTG PTTK o zaistniałych przeszkodach do zwrotu, traktowane jest jako przywłaszczenie (przestępstwo z art. 284 Kodeksu karnego) i zgłoszone zostanie Policji.

16. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w chwili wypożyczenia z uwzględnieniem normalnego zużycia w okresie wypożyczenia.

17. O każdym fakcie zaistnienia szkody czy też jakiejkolwiek nieprawidłowości związanej z użytkowaniem wypożyczonego sprzętu, należy niezwłocznie powiadomić sekretariat COTG PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie.

18. Kaucja zostaje zatrzymana przez COTG PTTK, w części lub w całości, i przeznaczona na pokrycie kosztów odtworzenia właściwości eksploatacyjnych sprzętu wtedy, gdy sprzęt zostanie zdekompletowany bądź uszkodzony lub na pokrycie kosztów zakupu nowego w przypadku, gdy sprzęt zostanie utracony lub zniszczony.

19. Kaucja zostaje zatrzymana, w części lub w całości, i przeznaczona na uregulowanie płatności, o których mowa w pkt. 14 i 15 wtedy, gdy nie zostanie dotrzymany uzgodniony termin zwrotu wypożyczonego sprzętu, zadeklarowanego przez osobę wypożyczającą w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.

20. COTG PTTK nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osobę wypożyczającą czy też inny podmiot, a powstałe w związku z użytkowaniem wypożyczonego sprzętu.

21. W kwestiach nie uregulowanych w regulaminie wypożyczalni obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

22. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych tj. z dnia 26 czerwca 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), w celach realizacji zamówienia.

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU
CENNIK
Cena za wypożyczenie liczona jest za 1 dobę i dotyczy odpowiednio 1 pary/sztuki wypożyczanego sprzętu.
Za dobę rozumie się pełną dobę kalendarzową.
Cena ze zniżką przysługuje członkom PTTK po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej.
W przypadku wypożyczenia więcej niż jednego rodzaju wypożyczonego dostępnego w wypożyczalni sprzętu przez jedną osobę obowiązują ceny za zniżką 10% (od ogólnej kwoty).
Rabaty nie sumują się.
W przypadku wypożyczenia większej ilości rakiet śnieżnych ceny ustalane są indywidualnie.
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl