REGULAMIN ODZNAKI

GŁÓWNY SZLAK BESKIDZKI

W celu popularyzacji Głównego Szlaku Beskidzkiego wiodącego najpiękniejszymi terenami polskich Beskidów, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Odznakę Turystyczną Główny Szlak Beskidzki przyznawaną za jego przejście.

§ 1.

Odznakę można zdobyć w wyniku jednorazowego przejścia całego szlaku w czasie nie dłuższym niż 21 dni lub pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek.

§ 2.

Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

§ 3.

Odznaka posiada następujące stopnie:

brązowy – przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Beskidzkiego minimum 200 punktów GOT PTTK,
srebrny – przyznawany za zdobycie kolejnych 200 punktów GOT PTTK na trasie Głównego Szlaku Beskidzkiego,
złoty – przyznawany za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Beskidzkiego.
diamentowy – za przejście całego GSB w czasie nie dłuższym niż 21 dni.

Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

§ 4.

W trakcie zdobywania kolejnych stopni odznak nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek, niezależnie od kierunku przejścia.

§ 5.

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

§ 6.

Zdobywanie odznaki GSB PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.

§ 7.

Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 8.

COTG PTTK w Krakowie jest odpowiedzialny za promocję i prowadzenie akcji zdobywania Odznaki GSB PTTK, w tym za prowadzenie ewidencji zdobywców oraz sprzedaży odznak.

 

Zarząd Główny PTTK

 

Projekt odznak: Natalia Figiel


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK