Mat. nr 196/06/2010

Uchwała nr 127/XVII/2010
Zarządu Głównego PTTK 26 czerwca 2010 r.

w sprawie ustanowienia
Odznaki Turystycznej „Główny Szlak Beskidzki”

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. 7 i art. 28 ust. 2 pkt. 17 Statutu PTTK oraz § 4 pkt. 17 Regulaminu ZG PTTK, na wniosek Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, w związku z przypadającą w 2010 roku siedemdziesiąta piątą rocznicą nadania Głównemu Szlakowi Beskidzkiemu imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, Zarząd Główny PTTK:

§ 1

Ustanawia Odznakę Turystyczną „Główny Szlak Beskidzki PTTK”

§ 2

Zatwierdza Regulamin Odznaki Turystycznej „Główny Szlak Beskidzki PTTK” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK