Forum Gmin Beskidu Wyspowego i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ustanawiają odznakę za przejście Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego
„Beskidzkie Wyspy”

REGULAMIN

W celu propagowania walorów Beskidu Wyspowego ustanawia się odznakę turystyczną „Beskidzkie Wyspy” za przejście trasy Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego.

§ 1.

Odznakę można zdobywać podczas wycieczek Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, którego przebieg umieszczono na stronie www.odkryjbeskidwyspowy.pl/

§ 2.

Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

§ 3.

Odznaka posiada następujące stopnie:

srebrny – przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego minimum 180 punktów GOT PTTK
złoty – przyznawany za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego
diamentowy – przyznawany za jednorazowe przejście całego Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego w czasie nie dłuższym niż 16 dni, podczas ciągłej wycieczki.
Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

§ 4.

W trakcie zdobywania kolejnych stopni odznak Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek, niezależnie od kierunku przejścia.

§ 5.

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

§ 6.

Zdobywanie odznaki Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.

§ 7.

Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie. Zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki (odznakę można nabywać w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie)oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 8.

Odznaka jest kontynuacją odznaki Beskidzkie Wyspy, której zdobywanie rozpoczęło się 15 maja 2014 roku.
Do interpretacji niniejszego regulaminu upoważnione są instytucje, które powołały odznakę.

Informacje dodatkowe:
odkryjbeskidwyspowy.pl
 


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK