REGULAMIN ODZNAKI
KORONA BESKIDU WYSPOWEGO

§ 1.

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Forum Gmin Beskidu Wyspowego ustanawiają regionalną odznakę turystyczną Korona Beskidu Wyspowego.

§ 2.

Odznakę Korona Beskidu Wyspowego ustanawia się w celu popularyzacji górskiej turystyki pieszej w Beskidzie Wyspowym i okolicach oraz poznawania walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych tego obszaru.

§ 3.

Odznaka Korona Beskidu Wyspowego jest odznaką jednostopniową.

§ 4.

Odznakę Korona Beskidu Wyspowego uzyskuje się poprzez zdobycie
40 szczytów leżących w granicach gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego wymienionych w załączonym na końcu regulaminu wykazie (tj. 36 szczytów Beskidu Wyspowego oraz 2 szczytów Gorców i 2 szczytów Beskidu Makowskiego).

§ 5.

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1.08.2020 r.
Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
Okres zdobywania Odznaki nie jest ograniczony.

§ 6.

Szczyty można zdobywać dowolną trasą, indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych.

§ 7.

Do dokumentacji zdobywania Odznaki służy książeczka GOT PTTK, do której, analogicznie jak dla GOT PTTK, wpisuje się daty i trasy swoich wycieczek na poszczególne szczyty.

§ 8.

Potwierdzeniem zdobycia szczytów zaliczanych do Korony Beskidu Wyspowego są fotografie zrobione na zdobytych szczytach, na których powinien się znajdować turysta zdobywający Odznakę oraz tabliczka informacyjna z nazwą szczytu, oraz skany kodów QR, które znajdują się na tabliczkach informacyjnych. Kody QR i zdjęcia można przedstawiać do weryfikacji na telefonie lub przesłać e-mailem.

§ 9.

Turysta ubiegający się o Odznakę Korona Beskidu Wyspowego po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymaganych szczytów przedstawia swoją książeczkę GOT PTTK do weryfikacji w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.
Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.

§ 10.

Książeczka GOT PTTK z dokumentacją wycieczek do Odznaki Korona Beskidu Wyspowego oraz potwierdzeniem przyznania odznaki jest zarazem legitymacją uprawniającą do jej nabycia i noszenia.
Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej COTG PTTK i Odkryj Beskid Wyspowy.

§ 11.

Zdobywanie Odznaki nie wyklucza jednoczesnego zdobywania odznaki „Beskidzkie Wyspy” za przejście Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

§ 12.

Odznaka Korona Beskidu Wyspowego została ustanowiona 15 maja 2020 r. przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Forum Gmin Beskidu Wyspowego.
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga COTG PTTK w Krakowie.

WYKAZ SZCZYTÓW ZALICZANYCH DO ODZNAKI
KORONA BESKIDU WYSPOWEGO

Beskid Wyspowy:

Białowodzka Góra (616 m n.p.m.)

Chełm (789 m n.p.m.) n. Kłodnem

Cichoń (926 m n.p.m.)

Ciecień (830 m n.p.m.)

Czarny Dział (673 m n.p.m.)

Ćwilin (1072 m n.p.m.)

Grodzisko (618 m n.p.m.)

Jasień (1063 m n.p.m.)

Jaworz (918 m n.p.m.)

Kamionna (801 m n.p.m.)

Kostrza (720 m n.p.m.)

Korab (727 m n.p.m.)

Krzystonów (1020 m n.p.m.)

Księża Góra (643 m n.p.m.)

Kuklacz (701 m n.p.m.)

Kutrzyca (1053 m n.p.m.)

Lubogoszcz (967 m n.p.m.)

Luboń Wielki (1023 m n.p.m.)

Łopień (960 m n.p.m.)

Łopusze Wschodnie (601 m n.p.m.)

Łyżka (802 m n.p.m.)

 

Mogielica (1170 m)

Modyń (1029 m n.p.m.)

Miejska Góra (716 m n.p.m.)

Ostra (925 m n.p.m.) k. Cichonia

Ostra (790 m n.p.m.) k. Ogorzałej

Ogorzała (805 m n.p.m.)

Sałasz (905 m n.p.m.)

Szkiełek (749 m n.p.m.)

Szczebel (976 m n.p.m.)

Śnieżnica (1007 m n.p.m.)

Urbania Góra (673 m n.p.m.)

Worecznik (560 m n.p.m.)

Wsołowa (624 m n.p.m.)

Zębalowa (858 m n.p.m.)

Zęzów (695 m n.p.m.)

Gorce:

Adamczykowa (612 m n.p.m.)

Potaczkowa (745 m n.p.m.)

Beskid Makowski:

Lubomir (902 m n.p.m.)

Patryja (763 m n.p.m.)

 

Informacje dodatkowe:
odkryjbeskidwyspowy.pl

 

 


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK