REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNEJ

MAŁY SZLAK BESKIDZKI PTTK

W celu popularyzacji Małego Szlaku Beskidzkiego PTTK, koloru czerwonego, przebiegającego przez Beskid Mały, Beskid Makowski i Beskid Wyspowy ze Straconki na Luboń Wielki, Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze i Forum Gmin Beskidu Wyspowego ustanawiają Odznakę Turystyczną Mały Szlak Beskidzki PTTK, przyznawaną za jego przejście.

§ 1.

Odznakę można zdobyć w wyniku przejścia całego szlaku pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek. Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

§ 2.

  1. Odznaka jest jednostopniowa.
  2. Wzór odznaki stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 3.

Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

§ 4.

Zdobywanie Odznaki Mały Szlak Beskidzki PTTK nie wyklucza jednoczesnego zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

§ 5.

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania Odznaki.

§ 6.

Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek i uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów, należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem Odznaki i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja Odznaki odbywa się nieodpłatnie, zdobywający Odznakę ponosi jedynie koszty jej zakupu oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 7.

COTG PTTK w Krakowie jest odpowiedzialny za promocję i dystrybucję Odznaki Mały Szlak Beskidzki PTTK, w tym za prowadzenie ewidencji zdobywców.

§ 8.

Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga COTG PTTK w Krakowie.

§ 9.

Regulamin Odznaki, zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 166/XIX/2021 w dniu 14 czerwca 2021 r., wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Załącznik do Regulaminu Odznaki Turystycznej „Mały Szlak Beskidzki”

Wzór Odznaki Turystycznej „Mały Szlak Beskidzki”

 

 

Uchwała nr 183/XIX/2021
Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Odznaki Turystycznej Mały Szlak Beskidzki PTTK

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, na wniosek Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Prezydium Zarządu Głównego PTTK postanawia co następuje:

§ 1

Dokonać następujących zmian w Regulaminie Odznaki Turystycznej Mały Szlak Beskidzki PTTK, stanowiącym załącznik do uchwały nr 166/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 czerwca 2021 r.: 

  1.  § 6 nadać brzmienie: Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek i uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów, należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie lub do siedziby upoważnionego przez COTG PTTK Oddziału PTTK. Zweryfikowanie przez COTG lub upoważniony Oddział przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem Odznaki  turystycznej Mały Szlak Beskidzki PTTK i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja Odznaki odbywa się nieodpłatnie, zdobywający Odznakę ponosi jedynie koszty jej zakupu oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.
  2.  § 7 nadać brzmienie: COTG PTTK w Krakowie oraz upoważnione Oddziały PTTK są odpowiedzialni za promocję i dystrybucję Odznaki Mały Szlak Beskidzki PTTK, w tym za prowadzenie ewidencji zdobywców.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydium Zarządu Głównego PTTK

 

 


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK