Uchwała nr 166/XIX/2021
Prezydium Zarządu Głównego PTIK z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie ustanowienia Odznaki Turystycznej „Mały Szlak Beskidzki PTTK”

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 8 Statutu PTIK, na wniosek Centralnego Ośrodka Turystyki
Górskiej PTIK, Prezydium Zarządu Głównego PTIK postanawia, co następuje:

§ 1

Ustanawia się Odznakę Turystyczną „Mały Szlak Beskidzki PTIK”.

§ 2

Zatwierdza się Regulamin Odznaki Turystycznej „Mały Szlak Beskidzki PTIK”, stanowiący
załącznik do uchwały.

§ 3

Wytwarzanie i dystrybucję Odznaki Turystycznej „Mały Szlak Beskidzki PTIK” oraz wszelkich
materiałów służących do jej zdobywania, powierza się Centralnemu Ośrodkowi Turystyki
Górskiej PTIK w Krakowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydium Zarządu Głównego PTIK

 

 


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK