PSOT Góry bez granic – Hory bez hraníc

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov ustanawiają regionalną odznakę turystyczną: Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc, zwaną w skrócie PSOT lub odznaka Góry bez granic.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej (Poľská turisticko-vlastivedná spoločnosť Ústredné stredisko horskej turistiky) v Krakove a Klub Slovenských turistov týmto ustanovujú regionálny turistický odznak: Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna (PSOT) Góry bez granic – Poľsko-slovenský turistický odznak Hory bez hraníc, ďalej len odznak Hory bez hraníc.

Regulamin niniejszy został ustanowiony w ramach realicacji projektu Interreg pn. Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny, nr PLSK.01.01.00-00.0116/17, realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. W ramach projektu zostaje wykonanych 200 odznak, które pierwsi zdobywcy będą otrzymywać za darmo.

Tieto propozície stanovili v rámci realizácie projektu s názvom „Hory bez hraníc – integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu”, č. PLSK.01.01.00-00-0116/17, program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. V rámci uvedeného projektu bude zhotovená prvá edícia odznakov v počte 200 kusov, ktoré budú doručiteľom prvých 200 záznamníkov vydané bezplatne.

 


© 2020 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK