WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

29 marca 2021

 

Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Opis projektu:

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych w Karpatach po obu stronach granicy (w obszarze wsparcia). Na przedmiot projektu składa się zmodernizowanie i połączenie szlaków turystycznych prowadzących dotychczas po obu stronach granicy, powiązanie sąsiadujących z nimi atrakcji przyrodniczych i kulturowych we wspólną zintegrowaną sieć szlaków transgranicznych, ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via ferraty (trasa z urządzeniami asekuracyjnymi), opracowanie i wdrożenie jednolitego e-narzędzia integrującego poszczególne elementy produktu w celu wspólnego informowania i promowania go po obu stronach granicy, a także wobec turystów zagranicznych. Planowane są także skoordynowane działania promujące nowy produkt na międzynarodowym rynku turystycznym. Projekt jest kompleksowy, obejmuje górskie szlaki turystyczne biegnące wzdłuż granicy polsko-słowackiej i na terenach pogranicza. Bazuje na zasobach zasobach własnych partnerów, w postaci wykonanych już modernizacji i rewitalizacji szlaków, zdigitalizowaniu w ramach wcześniejszych działań części szlaków pieszych oraz wykonanej inwentaryzacji i opisie atrakcji na terenie Małopolski (Tatry).

Projekt ma charakter nieinwestycyjny.

Projekt przyniesie równomierne korzyści dla społeczeństwa słowackiego i polskiego:
– powstanie nowy produkt turystyczny, obejmujący szlaki i atrakcje turystyczne po obu stronach granicy,
– mieszkańcy i turyści po stronie polskiej i słowackiej zyskują nowe możliwości korzystania z tras wędrówek oraz z lokalnych usług i produktów turystycznych – działania projektu umożliwią swobodny przepływ turystów po obydwóch stronach granicy oraz stworzą nowe źródła informacji o możliwości uprawiania turystyki na terenach pogranicza polsko-słowackiego,
– na Słowacji powstanie via ferrata (w Tatrach Wysokich), która znacząco podniesie atrakcyjność wędrowania po stronie słowackiej, co częściowo zrównoważy dużą obecnie przewagę ruchu turystycznego w Tatrach po stronie polskiej i sprzyjać będzie bardziej równomiernemu rozłożeniu ruchu turystyki pieszej po obu stronach granicy,
– projekt zainicjuje bezpośrednią współpracę kolejnych partnerów z terenu pogranicza,
– zmniejszy się szkodliwy wpływ ruchu turystycznego na obszary szczególnie cenne przyrodniczo (lepsze zarządzanie ruchem i prowadzenie tras niesie korzyści dla środowiska i bioróżnorodności).

Zadania merytoryczne:
1. Modernizacja i uzupełnienie infrastruktury szlaków w obszarze wsparcia po stronie polskiej.
2. Modernizacja i uzupełnienie infrastruktury szlaków w obszarze wsparcia po stronie słowackiej.
3. Waloryzacja atrakcji przyrodniczych i kulturowych w rejonie tras pieszych po obu stronach granicy.
4. Budowa i uruchomienie portalu szlaków turystycznych obszaru wsparcia.
5. Promocja nowego transgranicznego produktu turystyki pieszej.

Działania PTTK COTG:
– odnowienie oznakowania szlaków transgranicznych pieszych 218 km i  umieszczenie 105  tabliczek drogowskazowych Znakowanie szlaków/Značkovacie chodníky,
– wykonanie i umieszczenie 7 tablic informacyjnych z mapami w lokalizacjach: Barwinek, Jaśliska, Komańcza, Łupków Nowy, Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne,
– szkolenia dla znakarzy polskich i słowackich w zakresie posługiwania się GPS,
– digitalizacja 1500 km szlaków na terenie Podkarpacia,
– wykonanie portalu transgranicznego i aplikacji mobilnej w wersjach językowych PL, SK, EN, DE Transgraniczna platforma szlakowa/Cezhraničná trasa pre chodcov,
– organizacja rajdu turystycznego na Podkarpaciu, dla turystów z Polski i Słowacji Rajd/Rally,
– ustanowienie transgranicznej odznaki turystycznej Odznaka/Odznak,
– strona internetowa projektu interreg.gorybezgranic.pttk.pl.

Efekt transgraniczny projektu:
– ujednolicenie i odnowa oznakowania, digitalizacja szlaków turystycznych po obu stronach granicy,
– uzupełnienie infrastruktury szlakowej po obu stronach granicy,
– podobne szkolenia dla znakarzy polskich i słowackich,
– opracowanie i opisanie atrakcji przyrodniczych i turystycznych tzw. POI (points of interest) po obu stronach granicy wg jednego, wspólnego standardu,
– portal zawierający opisy pogranicza polsko-słowackiego, w dwóch wersjach językowych,
– działania promocyjne dotyczące obszaru pogranicza po obu stronach granicy, w dwóch wersjach językowych, z uczestnictwem partnerów polskich i słowackich,
– konferencja otwierająca projekt w Polsce, konferencja podsumowujące na Słowacji.

Cele projektu:
Cel główny projektu:
Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego: zintegrowanej transgranicznej sieci szlaków pieszych z powiązanymi lokalnymi atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi.
Cele szczegółowe projektu:
Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków turystycznych pogranicza.
Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego.
Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny.

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 31.08.2021
Wartość projektu: 429 181,20 €
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 363 827,37 €

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
(partner wiodący)
www.cotg.pttk.pl

Klub Slovenských Turistov
www.kst.sk

Województwo Podkarpackie
www.podkarpackie.pl

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
www.podkarpackie.travel

 


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl