WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Odnowienie i konserwacja sieci górskich szlaków turystycznych w 2021 roku

13 sierpnia 2021

Centralny Ośrodek turystyki Górskiej PTTK w Krakowie dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Rozwoju i Technologii realizuje w 2021 roku projekt pod nazwą:

„Odnowienie i konserwacja sieci górskich szlaków turystycznych podstawą ich dobrego stanu technicznego i bezpiecznego uprawiania turystyki. Ocena przystosowania wybranych szlaków górskich pieszych dla osób z niepełnosprawnościami. Stworzenie wirtualnego szlaku tematycznego „Kraków kobiet”.
Zadanie ma służyć kształtowaniu przestrzeni turystycznej na terenie Polski poprzez:

1. Odnowienie znakowania i konserwację sieci górskich szlaków turystycznych wraz z poprawą infrastruktury szlaków (wykonanie, konserwacja i montaże urządzeń takich jak drogowskazy, tabliczki z nazwą, schematyczne mapki, tablice z mapami, słupy). 

Zadanie obejmuje działania merytoryczne i obsługę zadania. Zaplanowane działania merytoryczne w zakresie znakowania, udrożnienia i konserwacji sieci górskich szlaków pieszych, narciarskich wraz z poprawą infrastruktury obejmują: odnowienie znakowania i udrożnienie sieci łącznie 1531,0 km szlaków na terenie Polski – w górach: w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich wraz z organizacją prac znakarskich (wolontariat) i monitoringiem szlaków oraz wykonanie, zamontowanie i renowacja łącznie 1131 szt. urządzeń infrastruktury szlakowej: drogowskazów, tabliczek z nazwą, schematycznych mapek, tablic z mapami, słupów. Obsługa zadania obejmująca koordynację i obsługę księgowo-finansową oraz obsługę biurową i obsługę bazy danych szlaków zostanie zapewniona przez pracowników oferenta, posiadających kwalifikacje i doświadczenie w realizacji podobnych działań. Rezultatami realizacji zadania będą: odnowiona sieć górskich szlaków pieszych, narciarskich, o łącznej długości 1531,0 km – w Karpatach, Sudetach, Górach Świętokrzyskich wraz z poprawioną infrastrukturą szlaków tj. wykonanych, odnowionych i zamontowanych urządzeń na szlakach: drogowskazów, tabliczek z nazwą, schematycznych mapek, tablic z mapami, słupów – łącznie 1131 szt. 

Adresatami zadania są turyści krajowi i zagraniczni (grupowi, indywidualni) reprezentujący różne grupy społeczne i zawodowe, zarówno młodzież jak i dorośli. Zadanie jest adresowane także do różnych podmiotów regionalnych: instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych zajmujących się turystyką, jej rozwojem i promowaniem aktywnego spędzania czasu wolnego, dla których odnowione szlaki turystyczne stanowią bazę dla upowszechniania i promowania walorów turystycznych oraz upowszechniania aktywnej i bezpiecznej turystyki w górskich regionach Polski. Szlaki turystyczne są do powszechnego użytku każdy turysta uprawiający turystykę górską może z nich dowolnie i nieodpłatnie korzystać.
 
2. Przygotowanie standaryzacji i ocena przystosowania wybranych szlaków górskich pieszych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Aby rozpocząć działania mające na celu udostępnienie szlaków górskich w polskich Karpatach i Sudetach dla osób z niepełnosprawnościami należy zacząć od opracowania standardów kategorii dostępności atrakcyjnych krajoznawczo i widokowo pieszych szlaków turystycznych w średniowysokich pasmach górskich polskich Karpat i Sudetów. Po opracowaniu standardów będzie możliwa ocena już istniejących szlaków. Zostanie przeprowadzony audyt terenowy dostępności wybranych górskich szlaków turystyki pieszej dla osób z niepełnosprawnościami (określenie rzeczywistego zakresu racjonalnego dostosowania szlaków turystycznych uwzględniającego potrzeby turystów z niepełnosprawnościami). Warunkiem dostępności szlaków turystycznych dla turystów z niepełnosprawnością, w szczególności ruchową lub wzrokową, jest zidentyfikowanie niezbędnych, racjonalnych dostosowań niwelujących bariery przestrzeni turystycznej, których zastosowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo uprawiania turystyki aktywnej także przez inne osoby. Niektóre piesze szlaki górskie funkcjonujące w terenie, zwłaszcza doprowadzające do schronisk górskich mają cechy pozwalające poruszać się po nich osobom z niepełnosprawnościami. Profesjonalna ocena stanu takich szlaków, istniejących ułatwień, ale też przeszkód koniecznych do zniwelowania w przyszłości, pozwoli rozpocząć proces szerszego udostępniania polskich gór dla osób mających ograniczenia ruchowe wynikające z niepełnosprawności, podobnie w przypadku osób niewidomych i niedowidzących.

Adresatami zadania są aktywne turystycznie osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz wzrokowymi. Standaryzacja oraz przygotowanie rzetelnej informacji ukierunkowanej na ich potrzeby, ułatwi im wybór tras wycieczek, a niekiedy zachęci do rozpoczęcia takiej aktywności w sposób bezpieczny. Pozwoli wcześniej, przed podjęciem aktywności w górach, przygotować się odpowiednio, wybrać adekwatną do poziomu niepełnosprawności trasę. Pozwoli to zaktywizować osoby z niepełnosprawnościami do uprawiania turystyki górskiej na odpowiednio dobranych szlakach.
 
3. Stworzenie wirtualnego szlaku tematycznego „Kraków kobiet”, którego miejscem realizacji będzie miasto Kraków. Grupą docelową zadania są mieszkańcy Krakowa oraz turyści zainteresowani historią i kulturą tego fascynującego miasta. 

Celem zadania jest poszerzenie wiedzy o działalności kobiet, mieszkanek Krakowa na rzecz walki o prawa kobiet i dostęp do edukacji, podniesienie świadomości wśród społeczeństwa na temat wartości wniesionych przez kobiety do życia społecznego. Poznanie dorobku artystycznego krakowianek, kobiet łamiących tabu, zrywających z barierami społecznymi. Zapoznanie się z biografiami i ciekawostkami o kobietach śmiałych i nieprzeciętnych takich, które wyłamywały się z ogólnie przyjętych norm. Promocja kobiet głośno mówiących o tym o czym inni myśleli: skandalistek, emancypantek, karierowiczek, dziewczyn mających odwagę wziąć sprawy w swoje ręce i żyć na własnych warunkach. Osiągnięcie tych założeń będzie możliwe poprzez samodzielne odkrywanie fascynujących zakątków miasta z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – używając wirtualnych narzędzi, jako wskazówek do wędrówki i źródła informacji.

Koszt realizacji zadania 464 895,00 pln
Wsparcie finansowe Ministerstwa Rozwoju i Technologii  325 000,00 pln

 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl