WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

ODNOWIENIE I KONSERWACJA SIECI GÓRSKICH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W 2022 ROKU

24 października 2022

Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

 

Odnowienie znakowania i konserwację sieci górskich szlaków turystycznych wraz z poprawą infrastruktury szlaków

– Odnowiona sieć znakowanych górskich szlaków: pieszych
o  łącznej długości 1670,0 km:
Karpaty – 833,0 km

Sudety – 757,0 km
Góry Świętokrzyskie – 80,0 km
 – Urządzenia małej infrastruktury szlakowej – Wykonane lub odnowione i zamontowane (z transportem i doniesieniem), w łącznej ilości 738 szt.:
podział według rodzajów:
– drogowskazy, łącznie 600 szt.:
Karpaty – 300 szt.
Sudety – 300 szt.

– słupy, łącznie 48 szt.:
Karpaty – 38 szt.
Sudety – 10 szt.

– renowacja słupów – 10 szt.

– tabliczki z nazwą. łącznie 70 szt.:
Karpaty – 30 szt.
Sudety – 40 szt.

– mapki schematyczne, łącznie 10 szt.:
Karpaty – 5 szt.
Sudety – 5 szt.

– Monitoring szlaków, o  łącznej długości 1670,0 km:
Karpaty – 833,0 km

Sudety – 757,0 km
Góry Świętokrzyskie – 80,0 km
– Organizacja prac znakarskich na szlakach, o  łącznej długości 1670,0 km:
Karpaty – 833,0 km

Sudety – 757,0 km
Góry Świętokrzyskie – 80,0 km
– Audyt COTG PTTK wybranych prac znakarskich

 

Realizacja zadania poprawiła bezpieczeństwo uprawiania turystyki górskiej na szlakach poprawiła komfort poruszania się po terenach górskich w Polsce, co pozytywnie wpływa na chęci podejmowania aktywności w górach przez turystów o różnym poziomie zaawansowania i doświadczeniu. Zwiększenie bezpieczeństwa i utrzymanie dużej dostępności do gór w postaci spójnej sieci szlaków wpływa pozytywnie na rozwój lokalny w zakresie turystyki i innych powiązanych z nią branż.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze od dziesięcioleci utrzymuje sieć szlaków turystycznych w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej rok  rocznie dba o odnowienie i utrzymanie szlaków w górach i te zadania będą kontynuowane w kolejnych latach, ponieważ szlaki górskie wymagają renowacji co trzy lata, tak aby były bezpieczne, dobrze widoczne w terenie i nie pozostawiały wątpliwości co do kierunku wędrówki.

Zadanie z zakresu turystyki, było realizowane w terminie od 29 kwietnia do 31 grudnia 2022 r. Zadanie przyczyniło się do kształtowania przestrzeni turystycznej na terenie Polski poprzez:

 

  1. Odnowienie znakowania i konserwację sieci górskich szlaków turystycznych wraz z poprawą infrastruktury szlaków (wykonanie, konserwacja i montaże urządzeń takich jak drogowskazy, tabliczki z nazwą, schematyczne mapki, słupy). Zadanie objęło działania merytoryczne
    i obsługę zadania. Działania merytoryczne w zakresie znakowania, udrożnienia
    i konserwacji sieci górskich szlaków pieszych wraz z poprawą infrastruktury obejęły: odnowienie znakowania sieci łącznie 1670,0 km szlaków na terenie Polski – w górach:
    w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich wraz z organizacją prac znakarskich (wolontariat)
    i monitoringiem szlaków oraz wykonanie, zamontowanie i renowacja łącznie 738 szt. urządzeń infrastruktury szlakowej: drogowskazów, tabliczek z nazwą, schematycznych mapek, słupów. Obsługa zadania obejmująca koordynację i obsługę księgowo-finansową oraz obsługę biurową i obsługę bazy danych szlaków została zapewniona przez pracowników oferenta, posiadających kwalifikacje i doświadczenie w realizacji podobnych działań. Rezultatami realizacji zadania są: odnowiona sieć górskich szlaków pieszych o łącznej długości 1670,0 km – w Karpatach, Sudetach, Górach Świętokrzyskich wraz z poprawioną infrastrukturą szlaków tj. wykonanych, odnowionych i zamontowanych urządzeń na szlakach: drogowskazów, tabliczek z nazwą, schematycznych mapek, słupów – łącznie 738 szt. Kadra zaangażowana w realizację zadania: znakarze szlaków turystycznych (z uprawnieniami PTTK) posiadający doświadczenie w znakowaniu i konserwacji szlaków, rekomendowani przez terenowe oddziały PTTK, zajmujące się także monitoringiem szlaków na swoim terenie działania. Prace zostały wykonane zgodne z Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych PTTK.

Audyt COTG PTTK wybranych prac znakarskich został przeprowadzony przez doświadczonych
w zakresie szlaków turystycznych pracowników COTG PTTK.

Obsługa zadania została zrealizowana przez doświadczonych pracowników COTG PTTK (koordynacja, księgowość zadania, obsługa biurowa, obsługa bazy danych szlaków). Nadzór nad pracami objętymi zadaniem pełnił dyrektor COTG PTTK.

Górskie szlaki piesze, narciarskie objęte zadaniem tworzą sieć szlaków turystycznych włączoną
w system górskich szlaków turystycznych, którego początki sięgają okresu przed II wojną światową. Sieć szlaków stanowi trwały dorobek polskiej turystyki, umożliwiający w wielu dogodnych miejscach opuszczenie szlaku i przemieszczenie się innym szlakiem w bezpieczny region lub do schroniska, co zapewnia komfort turystyki pieszej w zmiennych warunkach pogodowych np. załamania pogody, zmęczenia lub pogorszenia stanu zdrowia. Ze szlaków turystycznych w polskich górach mogą korzystać wszyscy turyści, którzy zapragną wędrować po tych terenach. Dobrze utrzymana sieć szlaków zwiększa bezpieczeństwo wszystkich korzystających z nich turystów. Polscy turyści są przyzwyczajeni do tak istniejącego od niemal stu lat i sprawnie funkcjonującego systemu, a w turystach przyjeżdżających z Europy Zachodniej wzbudza on pozytywne zainteresowanie. W ostatnich latach wzorce te są przenoszone w regiony Europy nie mające doświadczenia w prowadzeniu znakowania. System ten ułatwia bezpieczne wędrowanie w górach, jest zapisywany na kolejnych wydaniach map turystycznych i innych w wydawnictwach kartograficznych. Aby dobrze funkcjonował, wymaga stałego monitorowania stanu szlaków i rokrocznie przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych. Wstrzymanie lub ograniczenie prac renowacyjnych, w którymś sezonie znakarskim może prowadzić do obniżenia bezpieczeństwa turystów w górach. Każdy element infrastruktury szlakowej, który jest zlokalizowany na mapie, a nie istnieje w terenie lub jest źle oznakowany zagraża bezpieczeństwu turystów, nie spełni swojego zadania, a w skrajnej sytuacji, nie doprowadzi go bezpiecznie do celu. Stąd konieczność odnawiania i konserwacji całej, spójnej sieci szlaków i znajdującej się na nich infrastruktury. Oferta turystyczna oparta o prawidłowo oznakowane i odnowione różnego rodzaju szlaki w wielu regionach górskich nie ma alternatywy dla ich rozwoju gospodarczego, a rozwój ruchu turystycznego staje się szansą na utrzymanie i tworzenie wielu miejsc pracy. Utrzymanie sieci szlaków turystycznych jest ważnym elementem budowy lokalnych ofert turystyki aktywnej. Upowszechnianie wiedzy o szlakach turystycznych i powiązanych z nimi atrakcjach turystycznych ujęte w ofertach zachęcają do przyjazdu w dany region turystyczny. Sprzyja to podnoszeniu konkurencyjności, daje mieszkańcom szanse znalezienie zatrudnienia. Ruch turystyczny w górach oparty o różne aktywności stale narasta, stąd niezbędna jest dbałość o stan techniczny sieci szlaków górskich i poprawę ich infrastruktury, jest to czynnik sprzyjający podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa ruchu turystycznego, niezwykle ważnego na terenach górskich. Ponadto koncentracja ruchu turystycznego na szlakach jest czynnikiem zwiększającym dbałość o środowisko naturalne. PTTK zabiega na wielu szczeblach samorządu o środki finansowe na konserwację istniejącej sieci szlaków turystycznych, zarówno w gminach, powiatach jak i urzędach marszałkowskich oraz na szczeblu krajowym – dla umożliwienia utrzymania stanu sieci szlaków, wpisanych w lokalną czy regionalną przestrzeń turystyczną, wskazując tym samym potrzebę systematycznego prowadzenia prac konserwacyjnych sieci szlaków zlokalizowanych w różnych regionach górskich. Obecna oferta zawiera szlaki turystyczne tworzące ogólnopolską sieć górskich szlaków, wymagających odnowienia oznakowania dla zachowania ich dobrego stanu technicznego, co przekłada się na bezpieczeństwo uprawiania różnych form turystyki aktywnej, na bazie szlaków letnich, zimowych, czemu służą istniejące szlaki piesze, narciarskie. Z każdym rokiem zwiększa się zainteresowanie turystyką aktywną, a dobrze przygotowane do sezonu (letniego, zimowego) różnego rodzaju szlaki turystyczne pozwalają na wzbogacania oferty bezpiecznego korzystania z przestrzeni turystycznej, przybliżając atrakcyjne walory turystyczne różnych rejonów. Utrzymanie sieci szlaków w należytym stanie technicznym poprzez odnowione oznakowanie, wyposażenie szlaków w urządzenia typu drogowskazy i słupy, pozytywnie wpisuje się w kształtowanie przestrzeni turystycznej górskich rejonów Polski, jest także kontynuacją systematycznie monitorowanych prac znakarskich.

 

 

 

Projekt dofinansowano ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki

 


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl