WSZYSTKO O GÓRACH - WSZYSTKO DLA GÓR

Odnowienie i konserwacja sieci górskich szlaków turystycznych w 2023 roku

24 października 2023

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

na realizację zadania publicznego:
 
Odnowienie i konserwacja sieci górskich szlaków turystycznych podstawą ich dobrego stanu technicznego i bezpiecznego uprawiania turystyki
 
Termin realizacji zadania od dnia 05.09.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 
Na realizację zadania przyznano dofinansowanie w kwocie: 1 261 920,00 zł 
(słownie: milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100 groszy).
 
wkład własny finansowy 163 890,00 pln
Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 1 425 810,00 pln
 
 
Zadanie z zakresu turystyki, zaplanowane jest do realizacji w terminie od 1 września do 31
grudnia 2023 r.
Zadanie ma służyć zwięszkaniu możliwości uprawiania turystyki aktywnej i turystyki społecznej w tym turystyki dzieci i młodzieży w Polsce poprzez poprawę bezpieczeństwa na szlakach
turystycznych oraz poprawę dostępności turystycznej na obszarach o dużych walorach
przyrodniczych dla turystyki z wykorzystaniem dostępności sieci szlaków turystycznych poprzez:
Odnowienie znakowania i konserwację sieci górskich szlaków turystycznych wraz z poprawą
infrastruktury szlaków (wykonanie, konserwacja i montaże urządzeń takich jak drogowskazy,
tabliczki z nazwą, schematyczne mapki, słupy). Zadanie obejmuje działania merytoryczne i
obsługę zadania. Zaplanowane działania merytoryczne w zakresie znakowania, udrożnienia i
konserwacji sieci górskich szlaków pieszych wraz z poprawą infrastruktury obejmują: odnowienie znakowania (malowanie) sieci łącznie 3219,0 km szlaków na terenie Polski – w górach: w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich wraz monitoringiem szlaków oraz wykonanie, zamontowanie i renowacja łącznie 1288 szt. urządzeń infrastruktury szlakowej: drogowskazów, tabliczek z nazwą, schematycznych mapek, słupów. Obsługa zadania obejmująca koordynację i obsługę księgowo-finansową oraz obsługę biurową i obsługę bazy danych szlaków zostanie zapewniona przez pracowników oferenta, posiadających kwalifikacje i doświadczenie w realizacji podobnych działań. Rezultatami realizacji zadania będą: odnowiona sieć górskich szlaków pieszych o łącznej długości 3219,0 km – w Karpatach, Sudetach, Górach Świętokrzyskich wraz z poprawioną infrastrukturą szlaków tj. wykonanych, odnowionych i zamontowanych urządzeń na szlakach: drogowskazów, tabliczek z nazwą, schematycznych mapek, słupów – łącznie 1288 szt.
Odnowienie znakowania odcinka szlaku turystycznego wysokogórskiego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego .
Będą miały również miejsce usługi montażowe i transportowe wyżej wymienionej infrastruktury.
Digitalizacja cyfrowa 347 km szlaków w Karpatach i Sudetach
Dodatkowo infrastruktura turystyczna większa: ławki bez oparcia dla turystów – 20 szt. oraz
tablice z mapami – 2 szt.
 
 
 
 
Zakładanymi efektami realizacji zadania są:
Odnowienie znakowania i konserwację sieci górskich szlaków turystycznych wraz z poprawą
infrastruktury szlaków
– Odnowiona sieć znakowanych górskich szlaków: pieszych, narciarskich – renowacja malowania o łącznej długości 3219,0 km:

Karpaty – 1856,0 km
Sudety – 1325,0 km
Góry Świętokrzyskie – 38,0 km
– Urządzenia małej infrastruktury szlakowej – Wykonane lub odnowione i zamontowane (z transportem i doniesieniem), w łącznej ilości 1288 szt.:
podział według rodzajów:
– drogowskazy, łącznie 791 szt.:
Karpaty – 383 szt.
Sudety – 408 szt.
– słupy, łącznie 207 szt.:
Karpaty – 133 szt.
Sudety – 52 szt.
Góry Świętokrzyskie – 22 szt.
– tabliczki z nazwą. łącznie 214 szt.:
Karpaty – 84 szt.
Sudety – 130 szt.
– mapki schematyczne, łącznie 76 szt.:
Karpaty – 26 szt.
Sudety – 541szt.
Góry Świętokrzyskie – 9 szt.
– Monitoring szlaków, o łącznej długości 3219,0 km:
Karpaty – 1856,0 km
Sudety – 1325,0 km
Góry Świętokrzyskie – 38,0 km

Dodatkowo infrastruktura turystyczna większa
– ławki bez oparcia dla turystów – 20 szt.
– tablice z mapami – 2 szt.
Odnowienie znakowania odcinka szlaku turystycznego wysokogórskiego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Będą miały również miejsce usługi montażowe i transportowe wyżej wymienionej infrastruktury.
Dygitalizacja cyfrowa 347 km szlaków w Karpatach i Sudetach
 
 
 
Dofinansowano ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki
 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
31-010 Kraków,
ul. Jagiellońska 6
tel.: 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl